Đại Học Văn Hiến Liên Thông

Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Go down

Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by Nguyễn Phạm Anh Dũng on Mon Jun 04, 2012 3:35 pm

Nhấn vào nút spoiler để xem nội dung:
QLBH-----------------------------
Spoiler:

use master;
Go
--Kiem tra database QLHH da ton tai hay chua,neu ton tai roi thi huy bo
if exists (select name from sysdatabases where name = 'QLHH') drop database QLHH;
Go
--------------------------------------------------------------------- END ---------------------------------------------

--TAO DATABASE QLHH:
create database QLHH
GO

use QLHH;
GO
--------------------------------------------------------------------- END ---------------------------------------------

--TAO CÁC TABLE (BANG)TRONG DATABASE QLHH:
--Bang NHA_CUNG_CAP
create table NHA_CUNG_CAP
(
MaNCC int not null,
TenNCC nvarchar(30) not null,
DiaChi nvarchar (50) null,
DienThoai char(11) null
constraint pk_NhaCungCap primary key (MaNCC)
);
Go

--Bang CUNG_UNG
create table CUNG_UNG
(
MaNCC int not null,
MaMH int not null,
constraint pk_CungUng primary key(MaNCC,MaMH)
);
Go

--Bang MAT_HANG
create table MAT_HANG
(
MaMH int not null,
TenMH nvarchar(30) not null,
DVT nvarchar (10)not null,
QuiCach nvarchar(20) not null,
SLTon int not null
constraint pk_MatHang primary key(MaMH)
);
Go

--Bang DAT_HANG
create table DAT_HANG
(
SoDH int not null,
NgayDat datetime not null,
MaNCC int not null,
GhiChu nvarchar(50) null,
SLMatHang int not null,
ThanhTien float null
constraint pk_DatHang primary key(SoDH)
);
GO

--Bang CHI_TIET_DAT_HANG
create table CHI_TIET_DAT_HANG
(
SoDH int not null,
MaMH int not null,
SLDat int not null,
DGDat float not null
constraint pk_ChiTietDatHang primary key(SoDH,MaMH)
);
Go

--Bang GIAO_HANG
create table GIAO_HANG
(
SoGH int not null,
SoDH int not null,
NgayGiao datetime not null
constraint pk_GiaoHang primary key(SoGH)
);
GO


--Bang CHI_TIET_GIAO_HANG
create table CHI_TIET_GIAO_HANG
(
SoGH int not null,
MaMH int not null,
SLGiao int not null
constraint pk_ChiTietGiaoHang primary key(SoGH, MaMH)
);
Go
--------------------------------------------------------------------- END ---------------------------------------------

--1. Xác dinh các khóa và ràng buoc phu thuoc t?n t?i cua CSDL trên.
--KHOA NGOAI CUNG_UNG
Alter table CUNG_UNG add
constraint fk_CungUng_NhaCungCap foreign key(MaNCC) references NHA_CUNG_CAP(MaNCC),
constraint fk_CungUng_MatHang foreign key(MaMH) references MAT_HANG(MaMH);

--KHOA NGOAI DAT_HANG
Alter table DAT_HANG add
constraint fk_DatHang_NhaCungCap foreign key(MaNCC) references NHA_CUNG_CAP(MaNCC);

--KHOA NGOAI CHI_TIET_DAT_HANG
Alter table CHI_TIET_DAT_HANG add
constraint fk_ChiTietDatHang_DatHang foreign key(SoDH) references DAT_HANG(SoDH),
constraint fk_ChiTietDatHang_MatHang foreign key(MaMH) references MAT_HANG(MaMH);

--KHOA NGOAI GIAO_HANG
Alter table GIAO_HANG add
constraint fk_GiaoHang_DatHang foreign key(SoDH) references DAT_HANG(SoDH);

--KHOA NGOAI CHI_TIET_GIAO_HANG
Alter table CHI_TIET_GIAO_HANG add
constraint fk_ChiTietGiaoHang_GiaoHang foreign key(SoGH) references GIAO_HANG(SoGH),
constraint fk_ChiTietGiaoHang_MatHang foreign key(MaMH) references MAT_HANG(MaMh);
--------------------------------------------------------------------- END ---------------------------------------------

--CHÈN DU LIEU VÀO DATABASE -> KIEM TRA:
--Bang Nhà Cung Cap:
Alter table NHA_CUNG_CAP nocheck constraint all;
insert into NHA_CUNG_CAP values (1,N'Công ty bia Sài Gòn',null,'093-3988964');
insert into NHA_CUNG_CAP values (2,N'Xí nghi?p d?t Nhà Bè',null,'093-8721369');
Alter table NHA_CUNG_CAP check constraint all;
GO
Select * from NHA_CUNG_CAP;

--Bang Mat Hàng:
Alter table MAT_HANG nocheck constraint all;
insert into MAT_HANG values(1,N'Bia Sài Gòn',N'Chai',N'Thùng',200);
insert into MAT_HANG values(2,N'Bia 333',N'Chai',N'Thùng',100);
insert into MAT_HANG values(3,N'S?i t?ng h?p',N'kg',N'Gói',50);
Alter table MAT_HANG check constraint all;
GO
Select * From MAT_HANG;

--Bang Cung ung:
Alter table CUNG_UNG nocheck constraint all;
insert into CUNG_UNG values(1,1);
insert into CUNG_UNG values(1,2);
insert into CUNG_UNG values(2,3);
Alter table CUNG_UNG check constraint all;
Go
Select * From CUNG_UNG;

--Bang Ðat Hàng:
Alter table DAT_HANG nocheck constraint all;
Insert into DAT_HANG values(1,'03-08-2010',1,null,2, null);
Alter table DAT_HANG check constraint all;
GO
Select * from DAT_HANG;

--Bang Chi Tiet Ðat Hàng:
Alter table CHI_TIET_DAT_HANG nocheck constraint all;
insert into CHI_TIET_DAT_HANG values (1,1,20,20000);
insert into CHI_TIET_DAT_HANG values (1,2,15,25000);
Alter table CHI_TIET_DAT_HANG check constraint all;
GO
select * from CHI_TIET_DAT_HANG;

--Bang Giao Hàng:
Alter table GIAO_HANG nocheck constraint all;
insert into GIAO_HANG values (1,1,'03-14-2010');
insert into GIAO_HANG values (2,1,'03-15-2010');
Alter table GIAO_HANG check constraint all;
GO
select * from GIAO_HANG;

--Bang Chi Tiet Giao Hàng:
Alter table CHI_TIET_GIAO_HANG nocheck constraint all;
insert into CHI_TIET_GIAO_HANG values (1,1,17);
insert into CHI_TIET_GIAO_HANG values (1,2,15);
insert into CHI_TIET_GIAO_HANG values (2,1,3);
Alter table CHI_TIET_GIAO_HANG check constraint all;
GO
select * from CHI_TIET_GIAO_HANG;


--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-----------------------------------a--------------------
----2.1----
--Thêm điều kiện ràng buộc
ALTER TABLE MAT_HANG ADD CONSTRAINT CK_SLTon CHECK (SLTon > 0)

--test
INSERT INTO MAT_HANG (MaMH,TenMH,DVT,QuiCach, SLTon) VALUES (4,'MÁY Tính','Cái','Thùng','1');
update MAT_HANG SET SLTon = 0 WHERE MaMH = 4

-- drop
ALTER TABLE MAT_HANG
DROP CONSTRAINT CK_SLTon

--
SELECT * FROM MAT_HANG

----2.2----

ALTER TABLE CHI_TIET_DAT_HANG ADD CONSTRAINT CK_SLDat CHECK (SLDat <= 10)

update CHI_TIET_DAT_HANG SET SLDat = 11 WHERE MaMH = 2

SELECT * FROM CHI_TIET_DAT_HANG;


---2.3---
ALTER TABLE MAT_HANG ADD CONSTRAINT CK_DVT CHECK (DVT IN(N'lốc',N'chai',N'thùng',N'túi',N'bao',N'bình',N'hộp',N'hũ',N'gói',N'kg'))

INSERT INTO MAT_HANG (MaMH,TenMH,DVT,QuiCach, SLTon) VALUES (5,'Máy Tính','Cái','Thùng','1');

SELECT * FROM MAT_HANG;

---2.4----

ALTER TABLE MAT_HANG ADD CONSTRAINT CK_DVT CHECK (QuiCach IN(N'chai',N'gói',N'hộp',N'thùng'))

update MAT_HANG SET QuiCach = 'Chai' WHERE MaMH = 3

-- drop
ALTER TABLE MAT_HANG
DROP CONSTRAINT CK_DVT

INSERT INTO MAT_HANG (MaMH,TenMH,DVT,QuiCach, SLTon) VALUES (5,'MÁY Tính','Cái','Thùng','1');

SELECT * FROM MAT_HANG;

---tạo RULES----

create rule RQuiCach as @QuiCach IN (N'Chai',N'Gói',N'Thùng');
execute sp_bindrule RQuiCach, 'MAT_HANG.QuiCach';
update MAT_HANG SET QuiCach = 'Máy' WHERE MaMH = 3;

create rule RSoDienThoai as (@DienThoai like '[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' or @DienThoai like '[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]');
execute sp_bindrule RSoDienThoai, 'NHA_CUNG_CAP.DienThoai';
update NHA_CUNG_CAP SET DienThoai = '0930-442255' WHERE MaNCC = 2;
select * FROM NHA_CUNG_CAP;

--2.6 trong mot lan dat hang nha cung cap chi co the toi da giao hang 3 lan ---
select *from mat_hang
DROP TRIGGER TG_lANDATHANG

CREATE TRIGGER TG_LANDATHANG ON CHI_TIET_GIAO_HANG
FOR INSERT ,UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @SOGH INT ,@SLGIAO INT
SELECT @SOGH=SOGH FROM INSERTED
SELECT @SLGIAO=COUNT(*) FROM CHI_TIET_GIAO_HANG WHERE SOGH=@SOGH
IF @SLGIAO>3
BEGIN
PRINT N'QUÁ NHIỀU MẶT HÀNG'
ROLLBACK TRAN
END
ELSE
BEGIN
PRINT N'THÊM THÀNH CÔNG'
COMMIT TRAN
END
END

--------INSET-----------
SELECT *FROM MAT_HANG

insert into MAT_HANG values(5,N'Bia Sài Gòn',N'Chai',N'Thùng',200);
SELECT *FROM CHI_TIET_GIAO_HANG

insert into CHI_TIET_GIAO_HANG values (1,3,15);
insert into CHI_TIET_GIAO_HANG values (2,3,15);
insert into CHI_TIET_GIAO_HANG values (2,4,15);
insert into CHI_TIET_GIAO_HANG values (2,5,15);


----2.7 KHONG DUOC PHEP GIAO HANG TRE HON 1 TUAN------

DROP TRIGGER TG_GIAO
CREATE TRIGGER TG_GIAO ON GIAO_HANG
FOR INSERT ,UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @TG_GIAO INT ,@SOGH INT
SELECT @SOGH=SOGH FROM INSERTED
SELECT @TG_GIAO=DATEDIFF(DD,NGAYDAT,NGAYGIAO) FROM GIAO_HANG GH ,DAT_HANG DH WHERE GH.SODH=DH.SODH AND GH.SOGH=@SOGH

IF @TG_GIAO>6
BEGIN
PRINT N'QUA THOI GIAN GIAO HANG'
ROLLBACK TRAN
END
ELSE
BEGIN
PRINT N'<<<<<<<<<<<CHUA QUA THOI GIAN GIAO>>>>>>>>>'
COMMIT TRAN
END
END
SELECT *FROM DAT_HANG
SELECT *FROM GIAO_HANG

UPDATE GIAO_HANG SET NGAYGIAO='2010-03-26' WHERE SOGH=1


------2.8 chi co the dat cac mat hang ma nha cung cap do cung ung -----

DROP TRIGGER KT_MATHANG

CREATE TRIGGER KT_MATHANG ON CHI_TIET_DAT_HANG FOR
INSERT ,UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @MAMH INT
SELECT @MAMH=MAMH FROM INSERTED
IF @MAMH IN(SELECT CU.MAMH FROM NHA_CUNG_CAP NCC ,CHI_TIET_DAT_HANG CT,CUNG_UNG CU,DAT_HANG DH WHERE NCC.MANCC=CU.MANCC AND CT.MAMH=CU.MAMH AND DH.SODH=CT.SODH )
BEGIN
PRINT('DAT HANG THANH CONG')
COMMIT TRAN
END
ELSE
BEGIN
PRINT('<<<<<<<<<<HANG HOA KHONG CO TRONG NHA CUNG UNG>>>>>>>>>>>>')
ROLLBACK TRAN
END
END


SELECT *FROM CUNG_UNG
SELECT *FROM CHI_TIET_DAT_HANG
SELECT *FROM NHA_CUNG_CAP
UPDATE CHI_TIET_DAT_HANG SET SODH=1 WHERE MAMH=6

---------2.9 CHI GIAO CAC MAT HANG MA KHACH HANG CO DAT ------
DROP TRIGGER KT_GIAOHANG
CREATE TRIGGER KT_GIAOHANG ON CHI_TIET_GIAO_HANG
FOR INSERT , UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @MAMH INT
SELECT @MAMH=MAMH FROM INSERTED
IF @MAMH IN(SELECT CTDH.MAMH FROM CHI_TIET_GIAO_HANG CTGH,GIAO_HANG GH,CHI_TIET_DAT_HANG CTDH WHERE CTGH.SOGH=GH.SOGH AND CTGH.MAMH=CTDH.MAMH)
--IF (EXIST(SELECT *FROM CHI_TIET_DAT_HANG WHERE MAMH=@MAMH))----
BEGIN
PRINT ('GIAO HANG THANH CONG')
COMMIT TRAN
END
ELSE
BEGIN
PRINT ('<<<<KHONG THANH CONG>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!')
ROLLBACK TRAN
END
END

SELECT *FROM CHI_TIET_DAT_HANG
SELECT *FROM GIAO_HANG
SELECT *FROM CHI_TIET_GIAO_HANG

UPDATE CHI_TIET_GIAO_HANG SET MAMH=3 WHERE SOGH=2 AND MAMH=6

---2.10 TONG SO LUONG GIAO HANG CUA MOT MAT HANG TRONG MOT LAN DAT HANG NHO HON HOAC BANG SO LUONG DAT --------

CREATE TRIGGER KT_SL_GIAO ON CHI_TIET_GIAO_HANG FOR
INSERT ,UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @MAMH INT ,@SLDAT INT
SELECT @MAMH=MAMH FROM INSERTED
SELECT @SLDAT=SLDAT FROM CHI_TIET_DAT_HANG
IF @SLDAT >=(SELECT SUM (SLGIAO) FROM CHI_TIET_GIAO_HANG WHERE MAMH=@MAMH)
BEGIN
PRINT'GIAO HANG THANH CONG!!!!!!!!!!!!!'
COMMIT TRAN
END
ELSE
BEGIN
PRINT'GIAO HANG KHONG THANH CONG QUA SO LUONG '
ROLLBACK
END
END

DROP TRIGGER KT_SL_GIAO
-------TEST-------
SELECT *FROM CHI_TIET_DAT_HANG
SELECT *FROM CHI_TIET_GIAO_HANG


UPDATE CHI_TIET_GIAO_HANG SET SLGIAO=10 WHERE SOGH=1 AND MAMH=1

-------2.11 SO MAT HANG TRONG DAT HANG PHAI LON HON HOAC BANG SO MAT HANG TRONG CHI TIET DAT HANG CUNG MOT MAT HANG ----


CREATE TRIGGER KT_DATHANG ON CHI_TIET_DAT_HANG
FOR INSERT , UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @SLDAT INT,@SODH INT
SELECT @SODH=SODH FROM INSERTED
SELECT @SLDAT=SLMATHANG FROM DAT_HANG WHERE SODH=@SODH
IF @SLDAT >=(SELECT COUNT (*)FROM CHI_TIET_DAT_HANG WHERE SODH=@SODH)
BEGIN
PRINT('DAT HANG THANH CONG')
COMMIT TRAN
END
ELSE
BEGIN
PRINT('DAT HANG KHONG THANH KHONG VUOT QUA SO LUONG')
ROLLBACK TRAN
END
END

---TEST---------
SELECT *FROM DAT_HANG
SELECT *FROM CHI_TIET_DAT_HANG
INSERT INTO CHI_TIET_DAT_HANG VALUES(2,3,20,10000)
INSERT INTO DAT_HANG VALUES(2,2010-03-08,1,NULL,3,NULL)


------2.12 CAP NHAP SO LUONG TON CUA MAT HANG MOT CACH TU DONG MOI KHI MAT HANG DUOC GIAO -----


CREATE TRIGGER KT_SLTON ON CHI_TIET_GIAO_HANG
FOR INSERT ,UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @SLCON INT ,@SLGIAO INT,@MAMH INT
SELECT @MAMH=MAMH FROM INSERTED
SELECT @SLCON=SLTON FROM MAT_HANG WHERE MAMH=@MAMH
SELECT @SLGIAO= SLGIAO FROM CHI_TIET_GIAO_HANG WHERE MAMH=@MAMH
IF(EXISTS(SELECT *FROM MAT_HANG WHERE MAMH=@MAMH))
BEGIN
UPDATE MAT_HANG SET SLTON=@SLCON-@SLGIAO WHERE MAMH=@MAMH
COMMIT TRAN
END
ELSE
BEGIN
PRINT('CAP NHAP KHONG THANH CONG')
ROLLBACK TRAN
END
END
-------TETST----------
SELECT *FROM MAT_HANG
SELECT *FROM CHI_TIET_GIAO_HANG
DROP TRIGGER KT_SLTON

UPDATE CHI_TIET_GIAO_HANG SET SLGIAO=25 WHERE MAMH=1 AND SOGH=1

QLSV---------------------------------
Spoiler:

---3.14---procedure
use QLSV
GO
create procedure sp_indanhsachsv(@Malop int)
as
begin
select S.MaSV,S.HoTen,S.NgaySinh,S.DanToc
from sinh_vien S join LOP L on S.MaLop=L.MaLop
where L.malop=@maLop;
end

------TEST

drop procedure sp_indanhsachsv
select * from LOP

select * from SINH_VIEN
execute sp_indanhsachsv 4;
----3.15---procedure
create procedure SP_indiemsvtheomssv(@MaSV varchar(12))
as
begin
select S.Masv,S.HoTen,S.NgaySinh,S.DanToc,KQ.diem,KQ.MaMH
from sinh_vien S join Ket_qua kq on S.MaSV=KQ.Masv
where KQ.MaSV=@MaSV
end
-----TESST__________

drop procedure SP_indiemsvtheomssv
execute SP_indiemsvtheomssv '07CQCNTT1'
select * from sinh_vien
select * from ket_qua


----3.14 function
create function fc_laysinhvien_theolop(@malop int)
returns @sv_lop table (masv varchar(12) primary key ,hoten nvarchar(30),ngaysinh datetime,dantoc nvarchar(15),malop int)
as begin
insert into @sv_lop select masv,hoten,ngaysinh,dantoc,malop from sinh_vien where malop=@malop
return
end
drop function fc_laysinhvien_theolop
---TEST---
declare @malop int set @malop=2
select * from fc_laysinhvien_theolop(@malop)

---3.15 function
create function fc_diem_theosv(@MaSV varchar(12))
returns @sv_lop table (Mã_SV varchar(12),Họ_Tên nvarchar(30),Ngày_Sinh datetime,Dân_Tộc nvarchar(15)
,Mã_Lớp int,Điểm int,Mã_MH varchar(12),Số_LT int)
as
begin
insert into @sv_lop select S.masv,S.hoten,S.ngaysinh,S.dantoc,S.malop,KQ.diem,KQ.MaMH,SoLT
from sinh_vien S,ket_qua KQ
where KQ.masv=@masv and S.MaSV=KQ.Masv
return
end
---test----
drop function fc_diem_theosv
select * from sinh_vien
select * from ket_qua
declare @maSV varchar(12) set @maSV='07CQCNTT2';
select * from fc_diem_theosv(@Masv);

---------3.17
create procedure SP_kiemtrasvthuockhoa(@MaSV varchar(12),@MaKhoa varchar(12))
as
begin
if(exists(select S.Masv from sinh_vien S join Lop l on S.malop=L.malop where S.MaSV=@MaSV and L.makhoa=@makhoa))
print 'sv thuoc khoa'
else
print 'sv ko thuoc khoa'
end

-----------test
select * from sinh_vien
drop procedure SP_kiemtrasvthuockhoa

declare @masv varchar(12),@makhoa varchar(12)
set @masv='07CQCNTT11'
set @makhoa='CNTT'
exec SP_kiemtrasvthuockhoa @masv,@makhoa
---3.18
create proc sp_SinhVien_KetQua
(
@MaSV varchar(12),
@MaMH varchar(12)
)
as begin
if(exists(select * from Sinh_Vien sv,Ket_Qua kq where sv.MaSV=kq.MaSV and @MaSV=SV.MaSV and @MaMH=MaMH and SoLT=1))
print 'SV nay thi dau lan dau tien'
else
print 'SV nay khong dau lan dau'
end
---test
declare @MaSV varchar(12),@MaMH varchar(12)
set @MaSV= '07CQCNTT1'
set @MaMH= 'LTDT'
exec sp_SinhVien_KetQua @MaSV,@MaMH

drop proc sp_SinhVien_KetQua
---3.18
create proc sp_SinhVien_KetQua
(
@MaSV varchar(12),
@MaMH varchar(12)
)
as begin
if(exists(select * from Sinh_Vien sv,Ket_Qua kq where sv.MaSV=kq.MaSV and @MaSV=SV.MaSV and @MaMH=MaMH and SoLT=1))
print 'SV nay thi dau lan dau tien'
else
print 'SV nay khong dau lan dau'
end
---test
declare @MaSV varchar(12),@MaMH varchar(12)
set @MaSV= '07CQCNTT1'
set @MaMH= 'TRR'
exec sp_SinhVien_KetQua @MaSV,@MaMH

drop proc sp_SinhVien_KetQua

--3.20
create proc sp_SinhVien_DS
(
@MaMH varchar(12)
)
as begin
select SV.MaSV,HoTen,NgaySinh,MaMH,Diem,SoLT from Sinh_Vien sv,Ket_Qua kq where sv.MaSV=kq.MaSV and @MaMH=MaMH and SoLT=1 and Diem>=5

end
---test
declare @MaMH varchar(12)
set @MaMH= 'TRR'
exec sp_SinhVien_DS @MaMH

drop proc sp_SinhVien_DS
---3.19
create proc sp_SinhVien_Khoa
(
@MaKhoa varchar(12)
)
as begin
select MaSV,HoTen,NgaySinh,DanToc from Sinh_Vien SV,Lop l where sv.Malop=l.Malop and @Makhoa=Makhoa

end
---test
declare @MaKhoa varchar(12)
set @MaKhoa= 'CNTT'
exec sp_SinhVien_Khoa @MaKhoa

drop proc sp_SinhVien_Khoa

Thanks bài của bạn Trang Very Happy


Được sửa bởi Nguyễn Phạm Anh Dũng ngày Sat Jun 16, 2012 11:02 am; sửa lần 4. (Reason for editing : Update)
avatar
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Super Moderator
Super Moderator

Tổng số bài gửi : 275
Join date : 27/04/2012
Age : 30
Đến từ : http://11a101.eazy.vn/

Xem lý lịch thành viên http://11a101.eazy.vn/

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by admin on Tue Jun 05, 2012 10:01 am

bài này làm trên lớp rồi. kaka. đang suy nghĩ cái bài 3.16 mắc toi.....
Bài đây nè Dũng
[You must be registered and logged in to see this link.]

password: daihocvanhien
avatar
admin
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn

Tổng số bài gửi : 202
Join date : 01/05/2012
Age : 30

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by Nguyễn Phạm Anh Dũng on Tue Jun 05, 2012 11:55 am

nhkitct đã viết:bài này làm trên lớp rồi. kaka. đang suy nghĩ cái bài 3.16 mắc toi.....
Bài đây nè Dũng
[You must be registered and logged in to see this link.]

password: daihocvanhien

Thầy nói rồi,dạng như bài 3.16 thì ko có cho ra thi đâu
avatar
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Super Moderator
Super Moderator

Tổng số bài gửi : 275
Join date : 27/04/2012
Age : 30
Đến từ : http://11a101.eazy.vn/

Xem lý lịch thành viên http://11a101.eazy.vn/

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by Nguyễn Phạm Anh Dũng on Sat Jun 16, 2012 11:01 am

Bài CSDL đầy đủ lun đó nha mọi người QLHH từ 2.1 đến 2.12, QLSV từ 3.14-3.20
avatar
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Super Moderator
Super Moderator

Tổng số bài gửi : 275
Join date : 27/04/2012
Age : 30
Đến từ : http://11a101.eazy.vn/

Xem lý lịch thành viên http://11a101.eazy.vn/

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by admin on Sat Jun 16, 2012 11:05 am

phần 3.14 trở đi thì khỏi nói. phần trên ông test chưa @@
avatar
admin
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn

Tổng số bài gửi : 202
Join date : 01/05/2012
Age : 30

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by Nguyễn Phạm Anh Dũng on Sun Jun 17, 2012 7:51 pm

Mọi người ai check dùm Dũng lại cái code của câu 2.10 dùm Dũng cái,gỡi lại Dũng code cái
avatar
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Super Moderator
Super Moderator

Tổng số bài gửi : 275
Join date : 27/04/2012
Age : 30
Đến từ : http://11a101.eazy.vn/

Xem lý lịch thành viên http://11a101.eazy.vn/

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by admin on Sun Jun 17, 2012 7:52 pm

bị gì mà check vậy you
avatar
admin
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn

Tổng số bài gửi : 202
Join date : 01/05/2012
Age : 30

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by Nguyễn Phạm Anh Dũng on Sun Jun 17, 2012 7:57 pm

bài CSDL phần QLHH câu 2.10
avatar
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Super Moderator
Super Moderator

Tổng số bài gửi : 275
Join date : 27/04/2012
Age : 30
Đến từ : http://11a101.eazy.vn/

Xem lý lịch thành viên http://11a101.eazy.vn/

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by hoangnam610 on Sun Jun 17, 2012 8:54 pm

Nguyễn Phạm Anh Dũng đã viết:bài CSDL phần QLHH câu 2.10
hinh như 2.10 ông thầy test cũng đâu có dc, nó kêu slgiao nhỏ hơn hoặc bằng sldat, mà nhập cái gì nó cũng vào hết botay , chắc cái code chưa đúng.
avatar
hoangnam610
Một thời chém gió
Một thời chém gió

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 10/05/2012
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by Nguyễn Phạm Anh Dũng on Sun Jun 17, 2012 9:03 pm

bỡi DŨng mới nhờ người giúp đờ hjxhjx
avatar
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Super Moderator
Super Moderator

Tổng số bài gửi : 275
Join date : 27/04/2012
Age : 30
Đến từ : http://11a101.eazy.vn/

Xem lý lịch thành viên http://11a101.eazy.vn/

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by admin on Mon Jun 18, 2012 9:01 am

hình như vậy á. tui insert cái gì cũng vào tuốt. chắc code chưa đúng rồi
avatar
admin
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn

Tổng số bài gửi : 202
Join date : 01/05/2012
Age : 30

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by hoangnam610 on Mon Jun 18, 2012 11:33 am

Nguyễn Phạm Anh Dũng đã viết:bỡi DŨng mới nhờ người giúp đờ hjxhjx

tìm ra dc nguyên nhân rùi, code thì ko có sai, dũng chỉ cần drop trigger CÁC CÂu, 2.12, 2.11, 2.9, 2.8 là chạy dc.
avatar
hoangnam610
Một thời chém gió
Một thời chém gió

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 10/05/2012
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Code CSDL Nâng Cao Toàn Tập(2.1->2.12 and 3.14-3.20)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết